Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen patiënt en fysiotherapeut.

-De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar we een contract mee hebben.   Indien de patiënt een restitutie polis heeft of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de patiënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.

-Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

-De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

-Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €25,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

 

Klachtenregeling

-Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende fysiotherapeut.

-De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

-Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF(zie folder in de praktijk).

-De klachtencommissie bemiddelt, stelt een eventueel onderzoek in en doet en aanbeveling.

 

Privacyreglement

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bij gehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard wordt zorgvuldig met deze gegevens omgegaan. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op de Persoongegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

-Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers,andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.

-U heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut vragen deze te wijzigen.

-Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier opgeslagen.

-Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor gebruikt zullen worden, zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn(anoniem).

-Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat meedelen aan uw fysiotherapeut.

-Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt- aan de onderzoeker- wanneer u daar schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

-Nadat de patiënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat een alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien.

-Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Huisregels en bejegening

Omdat er in de praktijk meerdere patiënten aanwezig kunnen zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van patiënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de fysiotherapeuten een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

-Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende( fatsoens-) normen en waarden te gedragen.

-Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat,let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

-De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein(auto,fiets).

-Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie(brandweer, politie) op te volgen.

-De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren zijn tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

-De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de patiënt aanwezig zijn.

-Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

-De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege laten.

-Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Fysiotherapie Flevowijk, Augustes 2015