Algemene voorwaarden

 

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen patiënt en fysiotherapeut.

-De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar we een contract mee hebben.   Indien de patiënt een restitutie polis heeft of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de patiënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.

-Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

-De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

-Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €25,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

 

Klachtenregeling

-Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende fysiotherapeut.

-De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

-Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF(zie folder in de praktijk).

-De klachtencommissie bemiddelt, stelt een eventueel onderzoek in en doet en aanbeveling.

 

Privacybeleid

Fysiotherapie Flevowijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaand beleid betreffende de privacy Fysiotherapie Flevowijk duidelijke informatie geven over hoe de praktijk omgaat met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Flevowijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Fysiotherapie Flevowijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Huisregels en bejegening

Omdat er in de praktijk meerdere patiënten aanwezig kunnen zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van patiënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de fysiotherapeuten een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

-Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende( fatsoens-) normen en waarden te gedragen.

-Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat,let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

-De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein(auto,fiets).

-Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie(brandweer, politie) op te volgen.

-De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren zijn tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

-De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de patiënt aanwezig zijn.

-Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

-De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege laten.

-Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Fysiotherapie Flevowijk, Maart 2019.